Privacy Police


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van VDM Design. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/01/2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. 

Ook leggen wij aan je uit op welke wijze je gegevens worden opgeslagen, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Indien je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Aan het einde van dit privacybeleid kun je de contactgegevens van de contactpersoon vinden. 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt aan ons. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op jou verzoek, op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, een eed of een wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan VDM Design op grond van wettelijke verplichtingen worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen. Wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren jouw gegevens zolang onze onderneming voortbestaat of zolang je als klant bij ons geregistreerd staat. Dit houdt in dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van de diensten van VDM Design gebruik wenst te maken (te beschouwen als een verzoek tot vergetelheid/rectificatie). 

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens nog wel te bewaren voor zolang de toepasselijke termijn loopt. 

Rechten

Op grond van de in Nederland en in Europa geldende wetgeving heb je als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. Wat deze rechten zijn en wat zij precies inhouden lees je hieronder. 

Wij sturen (om misbruik te voorkomen) in beginsel afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. 

Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je, op het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. 

Recht op rectificatie

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je, op het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je, op het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. e kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je, op het bij ons bekende e-mailadres, afschriften/kopieën van de gegevens die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd onze meest recente versie. Als ons gewijzigde privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij je reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens

VDM – Design  

Eindhovenseweg 122

5552 AE  Valkenswaard

Nederland

info@vdm-design.com 

Contactpersoon voor privacyzaken: Fleur van de Moosdijk